Termes et conditions

Algemene voorwaarden “Werner Callebaut – Bierolade” V092017

 

  1. Begripsbepaling en omschrijving

Bierolade: De handelsbenaming van de onderneming opgericht door de heer Werner Callebaut, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met nummer 0772.349.929 op het adres te 1350 ORP-JAUCHE, Rue de l’Etoile(N) 6. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Bierolade opdracht gegeven heeft tot het geven van een workshop of het uitwerken van een activiteit of die op enige andere wijze met Bierolade wenst samen te werken (hierna algemeen als “opdracht” omschreven).

  1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, facturen,… tussen Bierolade en de opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever kunnen in geen geval van toepassing zijn. Afhankelijk van de opdracht kan de overeenkomst tussen Bierolade en de opdrachtgever bijzondere voorwaarden bevatten. Deze algemene voorwaarden vullen steeds de bijzondere voorwaarden aan. Bij tegenstrijdigheden hebben de bepalingen van de bijzondere voorwaarden voorrang.

  1. Werkwijze en uitvoering

Werner Callebaut organiseert met Bierolade bier- en/of chocoladeproeverijen, bierwandelingen/lezingen en gepersonaliseerde recepties en evenementen. De werkwijze van Bierolade wordt gedurende een eerste contact met de opdrachtgever overlopen, toegelicht en nadien opgenomen in een offerte.

Bierolade heeft een middelenverbintenis en zal de toevertrouwde opdracht met de nodige zorgen uitvoeren. Bierolade mag er van uit gaan dat de door de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens volledig en correct zijn. Indien voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht zou blijken dat de verstrekte gegevens en informatie onvolledig of onjuist zijn, zullen eventuele bijkomende kosten ten gevolge van de gebrekkige uitvoering van de informatieverplichting door de opdrachtgever integraal in rekening worden gebracht en dit ongeacht elke eerdere prijsafspraak tussen de opdrachtgever en Bierolade

  1. Reservatie en uitvoering

Een aanvraag tot reservatie kan via Bierolade verlopen of via één van de partners waar Bierolade mee samenwerkt. Bij reservatie dienen gekende voedselallergieën en intoleranties steeds te worden gemeld. De reservatie is pas definitief bij ontvangst van een bevestigingsmail van Bierolade met daarin vermelding van de datum van de opdracht, de locatie en het aantal personen ingeschreven. Bierolade is gerechtigd een voorschot te factureren. Indien voorafbetaling werd gevraagd, is de reservatie echter pas definitief na betaling van het bedrag vermeld op de factuur van Bierolade.

Indien het definitieve aantal deelnemers aan de opdracht niet vaststaat op het ogenblik van de reservatie, dient het definitieve aantal minimaal 7 dagen voorafgaand aan de opdracht worden medegedeeld, nadien kan het aantal deelnemers behoudens uitdrukkelijk akkoord van Bierolade niet meer gewijzigd worden. Indien bij aanvang van de opdracht blijkt dat minder deelnemers dan aangekondigd aanwezig zijn, wordt hiermee geen rekening gehouden bij de facturatie van de opdracht. Het bedrag voor het aantal deelnemers dat vooraf als definitief bevestigd/betaald werd, blijft gelden. Indien bij aanvang van de opdracht meer deelnemers dan aangekondigd aanwezig blijken te zijn, zal de facturatie van Bierolade in die zin aangepast worden.

  1. Annulatie van een opdracht

Bierolade behoudt zich het recht voor een gereserveerde opdracht eenzijdig te annuleren. Bij dergelijke eenzijdige annulatie door Bierolade, zullen reeds gestorte voorschotten of betalingen zo spoedig mogelijk worden terug betaald.

Bij annulatie van de opdracht door de opdrachtgever, ongeacht om welke reden en minder dan 30 dagen voor de datum van de geplande opdracht, zal de opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag op de offerte/e-mail met prijszetting verschuldigd zijn. Bij annulatie van de opdracht door de opdrachtgever, ongeacht om welke reden en minder dan 7 dagen voor de datum van de geplande opdraht, zal de opdrachtgever het totale bedrag  vermeld op de offerte/e-mail met prijszetting verschuldigd zijn.

  1. Facturatie en betaling

Elke factuur dient te worden betaald binnen de 15 dagen na factuurdatum. Voor elke herinneringsbrief, aanmaning of ingebrekestelling die gestuurd moet worden, zal een vergoeding van 25,00 EUR worden aangerekend. Bij niet-tijdige of gedeeltelijke betaling van een verschuldigde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 12%/jaar verschuldigd zijn en dit vanaf de vervaldag van de factuur. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten die voortvloeien uit de niet-betaling binnen de 15 dagen zal tevens een forfaitaire vergoeding van 15% worden aangerekend.

  1. Aansprakelijkheid en overmacht

Bierolade kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen voor, tijdens of na het plaatsvinden van een opdracht. Hij kan in elk geval niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of incidenten die veroorzaakt worden door een deelnemer of voor het gedrag van een deelnemer, de staat van een locatie of  door het niet opvolgen van de gegeven instructies. Bierolade is geen producent en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in, op of aan de producten veroorzaakt door de producent.

Tijdens de opdracht wordt gewerkt met alcoholische dranken, chocolade en andere producten (zoals noten en aanverwanten). Voedselallergieën en intoleranties dienen bij reservatie te worden gemeld. Bierolade kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor incidenten ten gevolge van voedselallergie/intolerantie.

Indien Bierolade ten gevolge van opzet of een zware fout alsnog aansprakelijk zou worden gesteld, is de aansprakelijkheid van Bierolade in elk geval beperkt tot het factuurbedrag voor de betreffende opdracht.

Overmacht bestaat uit elke omstandigheid die redelijkerwijs niet voorzienbaar was en die de nakoming van de opdracht tijdelijk of definitief verhindert, zoals bijvoorbeeld, doch niet limitatief: onvoorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, lichamelijke of geestelijke onmogelijkheid om de opdracht uit te voeren.  Overmacht laat Bierolade toe om de overeenkomst te herzien, te laten uitvoeren door een derde-lasthebber of te ontbinden en in voorkomend geval de uitvoeringstermijn te schorsen.

  1. Privacy

De opdrachtgever geeft toestemming aan Bierolade om alle beelden gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht te gebruiken voor publicitaire doeleinden, waarbij de opdrachtgever of de deelnemers aan een opdracht herkenbaar op de beelden afgebeeld zijn. De beelden kunnen bijvoorbeeld, doch niet limitatief, geplaatst worden op de website van Bierolade of verspreid worden via alle mogelijke openbare kanalen, zoals daar zijn: magazines, handelsbladen en social media (tevens niet-limitatief).

  1. Eigendomsrechten

Bierolade blijft ten allen tijde en niettegenstaande betaling van de contractuele overeengekomen vergoeding eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten, zoals onder meer beschreven in boek XI van het Wetboek Economisch Recht, op alle door hem verwezenlijkte werken en verleende diensten.

  1. Geldigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden, heeft geenszins de nietigheid van de overeenkomst of de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden tot gevolg. In geval van betwistingen tussen de opdrachtgever en Bierolade is enkel het Belgische recht van toepassing.

Share This